סל הקניות שלי              אתר שומר שבת

איסוף עצמי יתבצע רק לאחר תאום מראש של נציגנו מול הלקוח!


תקנון האתר:

כללי
:

1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט שלנו (להלן: "http://citysport.co.il"). האתר הינו בבעלות סיטי ספורט בע"מ (להלן: "סיטי ספורט ח.פ 511234239").   השימוש  בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, והכוונה היא לגברים ולנשים כאחד


השימוש באתר:

2. הכניסה ו/או השימוש באתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים מטה ומעידים על הסכמתך ואישורך את תנאים אלה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה ולהתעדכן בכל שינוי (ככל שיהיה) עובר לכל כניסה או שימוש באתר. אם אינך מסכים למה מתנאי השימוש כמפורט מטה, הנך מתבקש להימנע מלהיכנס לאתר ו/או לבצע בו כל פעילות ו/או לעשות בו כל שימוש.


3. "סיטי ספורט" שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת, בלא התראה או הודעה. כל שינוי שכזה יופיע באתר.


4. משתמשים שגילם נמוך מ- 18 שנים נדרשים להודיע להוריהם אודות תוכן תנאי השימוש ולקבל את הסכמתם לכניסה ו/או לשימוש באתר. הסכמה ו/או הרשאה ו/או אי מניעה ו/או מתן אפשרות לקטינים להיכנס ו/או לעשות שימוש באתר מעידה על הסכמתם ואישורם של ההורים לתנאים אלו, הן בעצמם והן ביחס לקטינים. ההורים אחראים להודיע לקטינים המעוניינים להיכנס לאתר ו/או לעשות שימוש באתר אודות תנאי השימוש, כמו גם לפקח על פעולות הקטינים באתר בהתאם לתנאי השימוש. כל כניסה ו/או שימוש ו/או פעילות של קטין באתר מעידה על הסכמה של הורי הקטין לאמור בתנאי השימוש.


5. הינך רשאי לעשות שימוש באתר למטרות אישיות ושאינן מסחריות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות שימוש, מכל סוג שהוא, באתר ו/או בכל חלק מהאתר לכל מטרה אחרת שאינה שימוש אישי ולא מסחרי.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין לעשות שימוש, בכל אופן, בתוכן, טקסט, שמות או כל חומר אחר המופיע ו/או יופיע מפעם לפעם, באתר או בכל חומר שיווק או פרסום של "סיטי ספורט" (להלן: "התוכן") ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל. עוד מובהר, כי בשימוש בתוכן למטרות אישיות ולא מסחריות, בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בכתב זה, הינך מדרש ומחויב להותיר את התוכן בצורתו המקורית והשלמה כפי שמופיע באתר, וחל איסור על עריכת כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או פיתוח בתוכן ו/או בקשר אליו.


רכישה באתר:

6. רשאים לרכוש מוצרים, להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות, וזאת בכפוף לאמור בסעיפים להלן.

7. בלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה "סיטי ספורט", מתוקף מעמדה כבעלת האתר וכמנהלו, רשאית למנוע ממבקר להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

"סיטי ספורט" רשאית למנוע מגולש באתר (להלן: "המבקר" או " הלקוח") את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדית ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

א.   אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר ו/או "סיטי ספורט" לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל ,לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

ב.   אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;

ג.   אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב"סיטי ספורט" או בצדדים שלישיים כלשהם.

ד.   אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם "סיטי ספורט" או מי מטעמה ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מ"סיטי ספורט", בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.

ה.   אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

8. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר "סיטי ספורט", מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט - בהתאם לבקשת הגולש - מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש


9. המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. הלקוח הינו נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם הינו מעוניין קודם הגשת ההצעה


10. "סיטי ספורט" תעשה כמיטב יכולתה לספק את מוצריה גם לישובים מעבר לקו הירוק. אם זאת, המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק בלבד.  "סיטי ספורט" תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד


11. ל"סיטי ספורט"  שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרוב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה "סיטי ספורט" רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע


ביטול עסקה:

12. כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:

א.   הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל, אך באם המוצר נכנס ליימור מיוחד עבור הלקוח במידות שהתבקש, יצטרך הלקוח לשאת באחריות מלאה.

ב.   ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות ,תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר אלקטרוני:ronitoc100@gmail.com  או  לפקס: 048411076.

ג.   במקרה של ביטול העסקה, יושב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאית "סיטי ספורט" לגבות פחת זה מהלקוח

ד.   "סיטי ספורט" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), ו/או להאריך את משך הזמן לביצוע המכירה, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

·   אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

·   אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

·   במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה,סגר כלל ארצי, איבה או טרור המונעים מ"סיטי ספורט" את המשך המכירה או ביצועה

·   במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.

·   בכל מקרה, שלדעת "סיטי ספורט" נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.

·   אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית "סיטי ספורט" לבטל את המכירה ולהשיב ללקוח את כספו. לחילופין רשאית "סיטי ספורט" להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב ללקוח כספו.

ה. מימשה "סיטי ספורט" את זכותה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.


החזרת מוצר:

13. ניתן להחזיר את המוצר שנרכש ולהזדכות חזרה בסכום ששולם, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית ולא מוצר בהכנה מיוחדת לפי הזמנה  בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר.

14. ביצוע החזרת המוצר יעשה על ידי הלקוח ועל חשבונו באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו - כמו כן ניתן גם להביאו אל החנות -"סיטי ספורט"- רחוב האשלג 22, צק פוסט, חיפה - בתאום מראש.

שינוי במידות המוצר:
15. ייתכנו שינויים במידות ומשקל מוצרים הגדולים (כגון: שולחנות, הליכונים, אליפטיקלים, אופניים, שקי אגרוף מוטות משקל  וכו'), ממשלוח למשלוח, מעת לעת, ללא שינוי במחיר המוצר ללקוח או עדכון מראש של הלקוח,  עד סטיה של עד 15 % במידת המוצר או משקל


תוכן האתר:

16. המוצרים המוצגים באתר עומדים ו/או יועמדו למכירה בחנות סיטי ספורט ובחנויות הספורט המובחרות, כל עוד הם זמינים במלאי ובהתאם לשיקול דעתה המלא של סיטי ספורט.


17. המידע המופיע באתר נועד להתרשמות כללית בלבד. "סיטי ספורט" שומרת על מלוא זכויותיה לשנות את המידע המופיע באתר בהתאם לצרכיה ובהתאם לשיקול דעתה המוחלט. "סיטי ספורט" אינה מתחייבת שהמידע המופיע באתר הינו ו/או יהיה מעודכן בכל רגע נתון, ואינה מתחייבת לעדכן את המידע המופיע באתר בכל רגע ורגע. בין השאר, "סיטי ספורט" אינה מתחייבת שכל מוצר המופיע באתר קיים ו/או יהיה קיים במלאי החברה ו/או בחנויות. מעבר לכך, "סיטי ספורט" שומרת על מלוא זכויותיה לשנות מחירי מוצרים המופיעים באתר בלא כל הודעה מוקדמת ובלא לעדכן את האתר.


18. "סיטי ספורט" לא תשא בכל אחריות, לנזק, עלות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים או עקיפים, שיגרמו לאדם או לכל גוף אחר ושעשויים לנבוע מטעות ו/או תקלה ו/או אי דיוק ו/או השמטה  בקשר עם המידע המוצג באתר ו/או בחלק ממנו (להלן: "טעות")


19. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים 7,12 לעיל, "סיטי ספורט" לא תהיה אחראית במקרה של טעות באתר בקשר למחיר ו/או שלמות  ו/או מאפיינים ו/או זמינות של מוצר ו/או אי התאמה למוצרים המוצגים למכירה בחנויות. בכל אופן ובמקרה כזה, המחיר ו/או השלמות  ו/או התכונות ו/או הזמינות יהיו כמוצג ו/או כמפורסם בחנויות.


20. התמונות ו/או האיורים באתר הינם למטרות המחשה בלבד. יתכנו שינויים בין מראהו של המוצר בפועל לבין מראהו של המוצר בתמונה או באיור כפי שמופיע באתר. הנך מוזמן להתרשם מהמוצר עצמו בחנות. בכל מקרה "סיטי ספורט" לא תהיה אחראית לכל הבדל מסוג זה.


קניין רוחני:

21. כל הזכויות בקניין רוחני ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, בארכיב ובשידור, זכויות פרסום ושיווק, מדגמים, know-how, סודות מסחריים (להלן: "זכויות קניין רוחני"), הנובעות ו/או המתייחסות אל האתר ו/או התוכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הינם רכושה הבלעדי של "סיטי ספורט", או של צד שלישי אשר הסמיך את "סיטי ספורט" לעשות בו שימוש, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי.


22. בכל הנוגע לאמור בסעיף 21 לעיל, חל איסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, להעתיק, לתרגם, למכור, להשכיר או לשלוח לצד שלישי, בלא אישור מראש ובכתב מ"סיטי ספורט".


23. אין האמור באתר או בתוכן, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויותיה הקנייניות ובנגנוניה בלא אישור מראש ובכתב של "סיטי ספורט".


24. האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות, ולוגו (להלן: "הסימנים"). סימנים שכאלו הינם רכושם של בעליהן. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בסימנים בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.


קישורים:

25. יתכן ובאתר יופיעו קישורים לדפי אינטרנט שאינם האתר ואינם בבעלותה של "סיטי ספורט".

26. "סיטי ספורט" אינה מפקחת ואין לה שליטה על אתרים אשר קישורים להם מופיעים באתר, והיא אינה אחראית לתוכנם של האתרים המקושרים או לקישורים נוספים המופיעים באתרים המקושרים, ואינה אחראית לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, הנובעת משימוש בקישורים אלה. "סיטי ספורט" מאפשרת קיומם של קישורים אלה רק לשם הנוחות, והכללת קישור כלשהו באתר אינה מהווה, בכל דרך שהיא, הפניה לאתר המקושר ו/או מצג כלשהו אודות האתר המקושר על ידי "סיטי ספורט".

 

שחרור מאחריות:

27. האתר, תוכנו, והתוכנה שעליו הוא מבוסס וכל שירות אחר שינתן באמצעותו, כולם עומדים לרשותכם כמות שהם (as-is) וכמות שיהיו זמינים  (as-available)

28. השימוש באתר יעשה על באחריות מלאה ובלעדית של הלקוח.
29. מוצרים ושרותים ש"סיטי ספורט" אינה היבואן הרשמי שלהם, השרות והאחריות יעשה בהתנהלות מלאה של הלקוח מול היבואן הרשמי של המוצר, שאת פרטיו מחוייבת "סיטי ספורט" לספק ללקוח, אשר מציין זאת בפניה בכתב.

30  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, "סיטי ספורט" לא תשא בכל אחריות שהיא, ובכלל זה, אך לא רק, ל: (א) כל אחריות הנובעת מהזמינות, הדיוק, העדכניות, מהימנות, מוסריות, או האפשרות לשימוש בתוכן שבאתר; ו(ב) כל מצגים לעניין בעלות ו/או זכויות קנין אחרות, מצגים לעניין אי הפרה, מצגים לעניין סחירות ו/או תאימות למטרה כלשהי, מצגים הנובעים ממהלך המסחר ו/או השימוש. האמור בסעיף זה לעיל, יחול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם, אך לא רק, בהתייחס לכל נזק ו/או חבות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו ללקוח ו/או לכל אדם ו/או תאגיד אחר כתוצאה, ישירה ו/או עקיפה של: (א) כל טעות, השמטה ו/או פגם בתוכן ו/או (ב) כל מחדל מלפעול, טעות, השמטה, הפסקה, פגם עיכוב בפעולה ו/או העברה, וירוס מחשב, רוגלה, כשלון תקשורת, גניבה ו/או השמדה ו/או פגיעה ברשומה, גישה לא מורשית אל ו/או שינוי לא מורשה של ו/או שימוש, ברשומה, לרבות, אך לא  רק, בגין עילה שיסודה בחוזה, עילה נזיקית, רשלנות, לשון הרע ו/או כל עילה אחרת, מכל סוג שהוא, לפי כל דין ו/או הסכם

31. "סיטי ספורט" אינה מתחייבת או אחראית: (א) שכל חלק של האתר יהיה נקי מזיהום על ידי וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, רוגלה או כל דבר אחר העלול לגרום לזיהום או פגיעה; או (ב) שהכניסה לאתר תהיה ללא הפרעות או ללא תקלות או טעויות

32. בעוד ש"סיטי ספורט" עושה מאמצים סבירים על מנת לכלול מידע מדויק ומעודכן באתר, "סיטי ספורט" לא תהא אחראית ואינה מציגה כל מצג באשר לדיוק המידע. מגנוליה לא תהיה אחראית ו/או חייבת בגין טעות דפוס או אחרת כמו גם השמטה מהתוכן.

33. "סיטי ספורט" שומרת על זכותה הבלעדית להפסיק את שימוש של לקוח באתר, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי,ת מכל סיבה, ואף ללא כל סיבה.


פרטיות:

34. יתכן ובמהלך ביקורך באתר, תתבקש למסור מידע אשר יזהה אותך באופן אישי, ובכלל זה שמך, מידע ליצירת קשר וכן מידע הנוגע לשימוש שלך במוצרינו (להלן: "מידע אישי"). אם הנך מסכים לכך עתה, אולם בשלב מאוחר יותר תשנה את דעתך, תוכל בכל שלב להודיע על ביטול הסכמתך באמצעות טופס "צור קשר".

35. במידע האישי אותו תמסור ל"סיטי ספורט" יעשה שימוש על מנת לספק ולשלוח לך מידע שהתבקש על ידך ועל מנת ליצור עמך קשר לצורך קבלת משוב או סקרים. כל זאת, היה ותחליט להתיר ל"סיטי ספורט "ליצור עמך קשר בעניינים אלו בעת מסירת המידע האישי. במידה והסכמת לכך, מגנוליה עשויה לעשות שימוש במידע האישי שלך על מנת להודיע לך אודות נושאים הנוגעים למוצריה של "סיטי ספורט".

36. במוסרך מידע אישי תהא אף רשאי לאשר ל"סיטי ספורט" לשלוח אליך, מפעם לפעם, מידע וחומר אחר הנוגעים למוצרים דומים לאלו שביררת לגביהם. פניות שכאלו יעשו באמצעות הודעות אי- מייל לכתובות שסופקו על ידך.

37. "סיטי ספורט" מתייחסת לשמירה על המידע האישי שלך ברצינות. ככלל, "סיטי ספורט" לא תשחרר, תשכיר או תמכור את המידע האישי שלך לכל צד שלישי בלא הסכמתך.

"סיטי ספורט" תוכל לגלות את המידע האישי שלך רק אם : (א) היא נדרשת לעשות כן על פי חוק ו/או תקנה ו/או כל החלטה שיפוטית או מעין שיפוטית ; (ב) על מנת להגן על זכויתיה או רכושה או אלו של לקוחותיה; (ג) על מנת לפעול מיידית להגנת הביטחון האישי של לקוחותיה או הציבור; (ד) בעקבות ו/או בקשר עם מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים מהותית של "סיטי ספורט".

38. מעבר לאיסוף מידע אישי, "סיטי ספורט" עשויה לאסוף מידע נוסף, שאינו מזהה אותך באופן אישי, בקשר לשימושך באתר. מידע שכזה (להלן: "מידע אנונימי") עשוי לשמש להערכת יעילות פעילויות שיווק ועל מנת לשפר את השירותים המוצעים לך על ידנו. כמרבית אתרי האינטרנט, שרתינו עושים שימוש ב- log files  על מנת לנתח טרנדים, ניהול האתר, מעקב אחר תנועות משתמשים במצרף, איתור בעיות ועל מנת לאסוף מידע דמוגרפי לשימוש הכולל.

39. "סיטי ספורט" עושה שימוש ב- seession cookies  וב- persistent cookies  באתר. Cookie  הוא כמות קטנה של מידע אשר נשלח אל הדפדפן שלך ממחשבי האתר ונשמר על הדיסק הקשיח של מחשבך. כאשר הינך מבקר באתר, אנו מקבלים באופן אוטומטי מידע אנונימי מסויים כגון כתובת ה- IP של המחשב שלך (או של השרת בו אתה משתמש לצורך גישה לאינטרנט), מערכת ההפעלה של המחשב שלך, סוג דפדפן הרשת בו אתה משתמש, אתר האינטרנט באמצעותו הגעת לאתר והעמודים בהם אתה מדפדף. מידע זה משמש לניתוח טרנדים כלליים על מנת לשפר מתן שירותים באתר, אולם אינו מקושר למידע אישי מזהה בכל אופן. בעוד ש- session cookies  פוקעות ונמחקות ממחשבך בעת ניתוק, persistent cookies נותרות במחשבך לתקופה קצרה של זמן, ופוקעות לאחריה.

"סיטי ספורט" תעשה שימוש במידע שמקורו ב- cookies  על מנת להעביר לך מידע רלוונטי ועל מנת לאסוף מידע דרוש לצורך הענקת שירותים. במהלך ביקורך באתר, ועל מנת שתוכל להשתמש בשירות, על מחשבך לאפשר השימוש ב- session cookies  אשר נשמרים במחשבך באופן זמני עד לסגירת הדפדפן.


אבטחה:

40. "סיטי ספורט" מתייחסת לאבטחה ברצינות. אולם, לאור אופיו של האינטרנט כרשת תקשורת פתוחה, "סיטי ספורט" אינה יכולה להבטיח שהתקשורת בינך לבין מגנוליה תהיה נקייה מגישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים. השימוש באתר, הינו בכל זמן, על אחריותך הבלעדית.

41. במהלך ביקורך באתר אתה עשוי לבחור לבקר באתרים נוספים אשר קישורים אליהם מופיעים באתר. ל"סיטי ספורט" אין כל שליטה על האופן בו אתרים אחרים אלו, או השולטים בהם, עשויים להשתמש במידע האישי שלך. בהתאם, "סיטי ספורט" לא תהיה אחראית במידה וצדדים שלישיים יעשו שימוש במידע האישי שמסרת להם ועל האופן בו יעשה שימוש שכזה. כמו כן, מגנוליה לא תהא אחראית לתוכן שנמסר על ידי צדדים שלישיים אלו.

זכור, מדיניות הפרטיות המפורטת לעיל מתייחסת אך ורק לאתר. כאשר אינך עוד באתר אתה עשוי להיתקל בכללים שונים הנוגעים לפרטיות ואבטחה, ועליך לבדוק כללים אלו בכל פעם שהנך מבקר באתר אינטרנט חדש.


שיפוי:

42. הנך מצהיר ומתחייב בזה, מיד עם קבלת דרישה בכתב מ"סיטי ספורט", לשפות ו/או לפצות, באופן מלא, את "סיטי ספורט", שותפיה, בעלי מניותיה, בעלי תפקיד, מנהליה, לקוחותיה, סוכניה, זכייניה, ספקיה, שותפיה העסקיים, עובדיה ונציגיה, בגין כל עלות, הוצאה או נזק, ישירים או עקיפים ובגין כל תביעה או דרישה, בלא הגבלה, ובכלל זה בגין שכר טרחת עו"ד ושכר מומחים אחרים, בכל הערכאות, שיושתו ו/או יחוייבו על האמורים לעיל ו/או יוצאו על ידם בפועל, והנובעים משימושך באתר, הפרת תנאי השימוש על ידך, ו/או הפרת זכויות כל גורם אחר בקשר עם האתר.


סיוע טכני:

43. אם יש לך צורך בהבהרות, שאלות או תלונות, הנך מוזמן לפנות לתמיכה הטכנית. "סיטי ספורט" תעשה כל מאמץ סביר לענות לכל אי מייל במהירות וביעילות ככל הניתן, בתוך פרק זמן סביר בהתאם לנסיבות.

סמכות שיפוטית:

44. תנאי השימוש לעיל, ביצועם, תוקפם ותוכנם כפופים באופן בלעדי לחוקיה של מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע באופן ישיר או עקיף לתנאי שימוש אלו,  כמו גם סכסוך הנוגע לשימוש באתר, יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בקרית ביאליק.


זמני אספקה:

45. החל מתאריך 1.04.2022 ועד לעדכון נוסף זמן אספקה לכל המוצרים באתר הינו עד 28 ימי עסקים.


מדיניות משלוחים:

46. הובלה והרכבה עד הבית מעבר לקו הירוק,- הינה בתוספת לעלות הובלה רגילה + 249 ש"ח לתשלום ישירות למובילים. 

מקומה 2 ומעלה בבניין ללא מעלית או שהמוצר אינו נכנס במעלית, בתוספת לעלות הובלה רגילה +50 ש"ח לכל קומה לתשלום מול חברת ההובלות – מלבד מולטי טריינר שבו התשלום הוא החל מהקומה הראשונה. 

שולחנות משחק בילארד/סנוקר והוקי בגודל 7 פיט ומעלה לא מתקפלים מקומה 1 ומעלה בבניין ללא מעלית או שהמוצר אינו נכנס במעלית תוספת של 200 ₪ לכל קומה ישירות למוביל. 

מקומה 2 ומעלה בבניין ללא מעלית או שהמוצר אינו נכנס במעלית, הלקוח יזמין מנוף על חשבונו  בכל מקרה של צורך בשירותי מנוף חיצוניים או בפירוק והרכבה, החיוב יחול על הלקוח. 

ליישובי הערבה ואילת בתוספת של 400 ש"ח משלוח, זמן אספקה עד 60 ימי עסקים.

באזורים שבהם חברת השילוח אינה מגיעה אליהם הלקוח יעודכן טלפונית ישירות מול הספק.

הזמנת משלוח במשקל 25 ק"ג ומעלה תסופק לפריקת מדרכה ללא סבלות בסמוך למשאית.

47.הובלה והרכבה-הובלה:אחריות על תקינות המוצר מרגע הוצאתו מהחנות ועד רגע הגעתו לפתח הבית של הלקוח הינה על אחריות "סיטי ספורט" ,במידה והלקוח החליט להזמין הובלה+ הרכבה למוצר, הרכבה למוצר אינה באחריות "סיטי ספורט", ההרכבה נעשית ע"י גוף פרטי , לכן על הלקוח לוודא את תקינות המוצר מול המתקין לפני עזיבתו, שכן המתקין הינו גוף פרטי וההתנהלות נעשית אך ורק מולו בהרכבה ותקינות המוצר או בחירת הלקוח במתקין מטעמו, לשיקולו.

48. משלוח בדואר רשום - הינו משלוח "לא מאובטח" ,אחריות של החברה להוציא את המשלוח בתוך 10 ימי עסקים מרגע החיוב לסניף דואר ישראל, אך מרגע מסירתו לסניף דואר ישראל , אין החברה אחראית על התנהלות המוצר בתוך סניפי דואר ישראל וכן על זמני הגעת המוצר ללקוח, שכן אנו כחברה מתחייבים להעביר ללקוח במייל אשר צויין בהזמנה את כל פרטי הרישום של המוצר (יום יציאת המוצר ומס' הברקוד) וניתן והכנס לאתר דואר ישראל באינטרנט ברובליקת "מעקב משלוחים" לרשום את הברקוד הנמסר ולראות את התנהלות דואר ישראל עם החבילה, כמו כן על התנהלות לא נאותה מיצדם יש ליצור עמהם קשר ולמסור את פרטי החבילה.


 

טואול - בניית אתרים